Viskafors vårdcentral! Har det hänt något?

0
1667

I BT den 18 december hade Regionråden Magnusson och Andersson inne ett svar på min artikel den 8 december. Som svar har jag skickat in nedanstående artikel för publicering. Som framgår i slutet av artikeln jobbar jag också med att få ner Södra Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium för ett möte i Viskafors. men hittills utan resultat.

God Jul och Gott Nytt År!

Jan-Åke

Regionledningens detaljstyrning äventyrar vårt behov av primärvård!
Regionråden Magnusson och Andersson är överens med mig om att Närhälsan har misskötts. Ansvaret för detta ligger även på Moderater och Liberaler, som hela tiden funnits med i Primärvårdsstyrelsen. Men vilka problem finns då inom Närhälsan och vilka åtgärder behövs?
Enligt den informationen jag har så beräknas koncernen Närhälsan 2015 ha ett ekonomiskt resultat på ca +26 miljoner kr. Problemet är att ca 40 av 110 vårdcentraler går med underskott. En koncern har naturligtvis alltid enheter som går med plus och andra som ger minusresultat. Det är koncernens resultat som regionledningen skall ha fokus på! När denna ledning istället ställer detaljerade krav på att varje vårdcentral skall ge ett överskott har man lämnat marknadstänkandet och övergått till politisk detaljstyrning, som innebär att det i själva verket finns ca 40 nedläggningshotade vårdcentraler inom Närhälsan. När sedan merkostnaderna för hyrläkare inte solidariskt delas mellan alla vårdcentraler utan drabbar en enskild central, exempelvis Viskafors. Ja, då slår regionledningens krav ännu hårdare mot de mindre vårdcentralerna.
Närhälsans problem handlar om den interna styrningen, dålig samverkan mellan vårdcentraler, personalpolitiken och inte minst oförmågan att visa upp en verksamhet med god kvalitet och marknadsföra sig. Om man nu bara lägger ner ett antal vårdcentraler men inte gör något åt de grundläggande problemen har man egentligen inte skapat bättre förutsättningar för framtiden. Jag hävdar att om Närhälsan har viljan så kan man mycket väl driva en vårdcentral i Viskafors. Men då måste arbetet med att renovera Närhälsan starta med att man tar tag i de grundläggande problemen. Att lägga ner är endast en kosmetisk åtgärd. Grundproblemen finns kvar!
Så mitt förslag är:
Tänk om! Börja i rätt ända! Ta tag i de verkliga problemen inom Närhälsan och fundera på hur ni skall förändra er styrmodell!
I min artikel den 8 december tog jag också upp två andra frågor som gäller vårdvalsmodellen. Vilka orter har fått de nya vårdcentraler? Hur har detta påverkat behovet av läkare. Jag fick inget svar men har själv kollat. Det har tillkommit ca 90 nya och i stort sett alla finns i Göteborgsområdet eller i städer. 90 nya centraler innebär 600-700 nya läkare. Inte konstigt vi har läkarbrist på mindre orter och i glesbygd! Ett problem man skapat på egen hand. Regionråden påstår att på flera orter där Närhälsan tidigare varit representerad finns nu en ny entreprenör. Vilka orter gäller detta?
Tanken bakom vårdvalsmodellen är ju att skapa en marknad med fri etableringsrätt. Den allt tilltagande politiska detaljstyrningen i form av såväl den s.k. KK-boken som ägardirektiv till Närhälsan innebär att man lämnar marknadstänket och går mot något som påminner om en kommunistiskt planekonomi.
Slutligen några ord om Södra Hälso- och Sjukvårdsnämndens roll. Jag mailade den till presidiet i nämnden och begärt ett möte i Viskafors om hur de nu ser på sin roll som befolkningsansvarig och beställare av primärvård. Hur tänker de agera i fallet Viskafors.
Jag fick följande svar från Christina Brandt, ordförande i nämnden:
”Min inställning är att det inte är meningsfullt att diskutera frågan om Viskafors vårdcentral med Hälso- och sjukvårdsnämnden, eftersom det är Primärvårdsstyrelsen som avgör den frågan. Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer nämligen ingen vård från Närhälsan utan det är patienterna som genom sin listning avgör om en vårdcentral är så bärkraftig att den kan fortsätta sin verksamhet. I detta fall har Primärvårdsstyrelsen gjort bedömningen att Viskafors vårdcentral inte är lönsam p g a för få listade patienter. Således har Hälso- och sjukvårdsnämnden inte något ansvar för Närhälsans verksamhet och dess utbudspunkter. Vi kommer därför inte att vidta några åtgärder eftersom det inte ligger i vårt uppdrag. ”

Jag har svarat med att vi vill ha ett möte för att diskutera BEFOLKNINGSANSVARET!      Inte Närhälsan.

Vi får se vad som händer efter en tids julefrid!
Jan-Åke Brorsson
Viskafors

Lämna en kommentar